"By B. GREYDANUS * is gedrukt: de Inëntinge tegens A.Pinkeltoren en B.Gersonius verdedigt door Geert Reinders, Huisman te Garnwert, zynde een Werkje, het welke om de schoone Schryfstyl, en byzondere bekwaamheden des Autheurs, met regt voor iets ongemeens gehouden word."

Opregte Groninger courant, Dingsdag den 15 January Ao. 1771 . Zie ook : Dingsdag den 8 January: "de prys is 6 Stuiver."

"Deeze Couranten worden te Groningen by de Weduwe van SYNKO HOITSEMA gedrukt en uytgegeeven, in de Steentil Straat , 1771"

* Benedictus Greydanus, boekdrukker en boekverkoper in de Oude Kijk in 't Jatstraat , " In de Zaad-zaayer", recht tegenover de Visserstraat

https://www.delpher.nl